دانلودها
کاتالوگ ها

Wired Home Automation Catalog
Wired Home Automation Catalog کاتالوگ 2020 تجهیزات سیمی (BUS) TIS
Wireless Home Automation Catalog
Wireless Home Automation Catalog کاتالوگ تجهیزات بی سیم (AIR) TIS
نرم افزارهای خانه هوشمند

IPAD
IPAD
Tis automation smart control Professional
IOS
IOS
Tis automation smart control
Android
Android
TIS Smart Home Automation
Windows
Windows
Home Control Software V2.8